Защита на личните данни

ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

”ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ” ООД, е дружество с ограничена отговорност, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” 99, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 130865192. Извършвайки дейността си, по-конкретно:

 • Сделки по търговско представителство на чуждестранни образователни организации в Република България;
 • Посредничество между чуждестранни образователни организации и местни физически и юридически лица;

”ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ” ООД обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Настоящите Правила целят да Ви информират за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права в тази връзка.

Защитата на Вашите лични данни е от изключителна важност за нас. ”ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ” ООД обработва Вашите лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни, Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 („GDPR”), както и приложимото европейско и българско законодателство. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни.

1. Видове лични данни, които ”ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ” ООД обработва

”ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ” ООД обработва лични данни, които са доброволно предоставени от Вас, а именно: имена, дата на раждане, ЕГН, пол, мобилен телефон, и-мейл, адрес, снимки, приложени към договора документи, включително, но не само, копие на документ за самоличност, медицинска и финансова информация за кандидата и родителите/настойниците му. Подробна информация за различните видове данни, които се събират и обработват, ще намерите, докато извършвате съответната активност (включително и онлайн) и предоставяте необходимата информация на ”ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ” ООД в тази връзка.

2. Цели на обработването

Предоставените от Вас лични данни се обработват и използват от ”ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ” ООД само и единствено за посочените цели. Те включват, по-специално:

 • Кандидатстване по програма Уърк енд Травъл в САЩ, както и за участие в различни събития, организирани и провеждани от ”ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ” ООД като, но не само: събития за промотиране на програма Уърк енд Травъл в САЩ, курсове, състезания и други. Заявленията за кандидатстване, както и документите, които се прилагат към тях съдържат лични данни (напр. автобиография, диплома за завършено средно образование, данни за контакт и др.). ”ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ” ООД съхранява тези данни за период от максимум 5 /пет/ години, считано от момента на тяхното предоставяне (освен ако по-дълги срокове за съхранение са законово допустими по други причини) с оглед на възможно последващо преразглеждане на подадените документи, с изключение на случаите, в които изрично сте възразили срещу подобно съхраняване на предоставените в тази връзка данни;
 • Сключване на договори – тук се предоставят данни, необходими за сключване и изпълнение на договора, както и други изискуеми по закон данни (в зависимост от вида на договора). Вашите лични данни се съхраняват съгласно законово допустимите срокове в рамките на 5 /пет/ години;
 • Използване на формуляри за контакт - в случай, че използвате формуляра за контакт за запитвания и запосвания, както и регистрационните форми, предоставената от Вас информация във формуляра, включително данните за контакти, се използват за обработка на запитването, предоставяне на допълнителна информация и се съхраняват за последваща употреба, ако възникнат въпроси за последващи действия. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за времето на обработване на запитването и максимален период от 5 /пет/ години след приключване на обработката, освен ако по-дълги срокове за съхранение са законово допустими по други причини.
 • Други

3. Предоставяне или трансфер на лични данни

В определени случаи ”ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ” ООД може да разкрие определена лична информация пред стратегически и/или договорни партньори. За случаите, в които ”ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ” ООД споделя информация за Вас с трети лица, ”ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ” ООД проверява, дали тези трети лица предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

В зависимост от вида услуги, които сте поискали (например обаждане, поръчка, заявка за услуги, информация и т.н.), Вашите данни могат да се обменят с трети страни, участващи в изпълнението на поръчките (напр. дружества, осъществяващи поръчки по пощата, банки, преводачески агенции и др.).

Възможно е да сме задължени да предоставим лични данни, за да отговорим на законовите изисквания или да приложим права и споразумения. „ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ” ООД може да предостави Ваши лични данни, ако това е необходимо по силата на закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по искане от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

В случай, че е необходимо данните Ви да бъдат прехвърлени в трети страни (извън ЕС) ”ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ” ООД извършва този трансфер при пълно съответствие на законовите разпоредби затова, като гарантира нивото на защита на Вашите данни.

В случай, че достъпът до сайтовете на ”ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ” ООД, по някакъв начин Ви свърже с достъп до други социални мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Tweeter и други такива, ”ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ” ООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на общите условия на тези сайтове. В такива случаи следва да се запознаете подробно с общите условия на съответните сайтове.

4. Вашите права за защита на личните данни

Във връзка със защитата на личните Ви данни, Вие разполагате със следните права:

 • Право да оттеглите съгласието си – когато вашите данни се обработват въз основа на изрично дадено от Вас съгласие, Вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време;
 • Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от ”ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ” ООД;
 • Право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
 • Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);
 • Право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между ”ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ” ООД и субекта на лични данни до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Право на преносимост на данните – ако се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ако е технически осъществимо, прехвърлянето на данните може да стане пряко от един администратор към друг. Правото на преносимост обхваща само данни, предоставени лично от субекта на данни, както и лични данни, генерирани и събрани от неговата дейност;
 • Право на възражение - по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 • Право субектът на лични данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен;
 • Право на жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай на нарушени права на субекта на лични данни, както и право да се обжалват действията на ”ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ” ООД пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за подсъдност.

За Ваше улеснение ”ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ” ООД предоставя формуляри за упражняването на всяко от горепосочените права, но исканията Ви могат да бъдат подадени до ”ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ” ООД и в свободен текст по Ваша преценка.

Моля, отправяйте Вашите искания, както и всички други въпроси до звеното за контакт, посочено в точка 7.

”ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ” ООД има право да откаже удовлетворяването на някои Ваши искания при упражняване на правата Ви за защита на личните данни на основанията, предвидени в приложимото законодателство.

5. Сигурност на личните Ви данни

”ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ” ООД използва голямо разнообразие от мерки (технически и организационни) за сигурност на данните, за да гарантира поверителността и защитата на Вашата лична информация. Всички служители на ”ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ” ООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. За случаите, в които ”ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ” ООД споделя информация за Вас с трети лица – ”ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ” ООД използва предвидените в приложимото законодателство механизми, с които гарантира, че третите лица предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. След изтичане на срока за съхранение, личните Ви данни се изтриват (унищожават).

6. Актуализация на Правилата за защита на личните данни на ”ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ” ООД

Във връзка с очакваните законодателни промени по отношение на защитата на личните данни, „ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ” ООД периодично ще актуализира и публикува своите Правила за защита на личните данни.

7. Контакти

За въпроси, свързани с настоящите Правила за защита на личните данни или обработката на данните Ви, моля, свържете се с:

”ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ” ООД

Длъжностно лице по защита на данни
Име: Ваня Живкова
Адрес: бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 99, София 1142, България
И-мейл адрес: privacy@integral.bg
Телефон: 02/8050600

Изпратете запитване

Обадете се на нашите консултанти

+359 2 80 50 600

Посетете най-близкия офис на ИНТЕГРАЛ

Новини и оферти по имейл