О Б Я В А

     за

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

На основание чл. 11, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 69 на МС от 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, „ЙЕЛОУ 333” АД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ 4МС-02-92/27.04.2012 г. обявява процедура за определяне на изпълнител – „избор с публична покана“ с обект: „Услуги по разработване и въвеждане на софтуерна система за управление на работата с клиенти (CRM)“.

 

Всички документи за участие в процедурата можете да намерите тук:

Заповед

Проект договор

Декларация чл.22, ал.2

Изисквания към офертите

Оферта

Публична покана

Техническо задание

Методика за оценка